ChalupaHlavni

DOMOVNÍ ŘÁD

Vážení zákaznící, níže je uveden ubytovací řád. Tento řád je povinen dodržovat každý ubytovaný bez výjimek. Prosíme o pečlivé přečtení.

• K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned při příchodu předložit občanský průkaz nebo platný cestovní pas.

• Týdenní ubytování je od soboty do soboty: nástup od 13 – 15 hodiny, odjezd od 8-10 hodin (pokud není předem domluveno jinak).

• Užívat pronajatou chalupu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.

• Do vnitřních prostor chalupy vstupujeme pouze bez obuvi, pokud máte papuče nebo cukle vemte si je sebou.

• Ubytování psů a jiných zvířat VÝHRADNĚ po souhlasu majitele. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku (100 czk/noc nebo 500 czk/tyden)

• Zvíře pes nesmí do prostor chalupy. Pouze do technické části (dřevník). Musíte denně uklízet zahradu od nečistot zbůsobených psem ( sáčky sebou).

• V celém objektu je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ a používání ohně. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné ve venkovních prostorách. Kouření v jakékoliv části objektu se trestá pokutou 2000,-Kč.

• Rozdělávání ohně pouze na vyhrazeném ohništi.

• V době od 22:00 do 7:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid.

• V chalupě nesmí hosté přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Dodržujte zásady bezpečnosti.

• Host je povinen před opuštěním objektu uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna a zamknout dveře.

• Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.), včetně věcí v zaparkovaných autech. Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám.

• Pronajímatel nenese zodpovědnost za zdraví ani život hostů. Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí chalupy z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí.

• V celém objektu a okolí je nutno udržovat čistotu a běžný pořádek. Veškerý odpad který si přivezete jsi taky odvezete pouze papír je možno zanechat. V obci jsou kontejnery na plast + sklo. Musíte třídit odpad.

• Vybavení v objektu je nájemce povinen užívat tak, aby nezpůsobil pronajímateli zbytečné škody. Dětské venkovní hřiště je určeno pro děti, ne pro adolescenty a dospělé. Za děti na venkovních průlezačkách a houpačkách nese odpovědnost jejich zakoný zástupce.

• V chalupě jsou k zapůjčení hračky, knížky, hry, puzzle. Po zapůjčení ukliďte karty, puzzle a hry zpátky do krabice včetně hracích figurek a kostek. Tyto jsou našich dětí, tak ať si s nimi mohou hrát nadále nejen ony, ale i jiné děti, které přijdou po Vás. DĚKUJEME

• V zimní sezóně je přístupová cesta k chatě protahovaná. Samozřejmě záleží na momentálních sněhových podmínkách.

• V den odjezdu pronajímatel přebraný objekt zkontroluje, přebere. Při zjištění jakékoliv škody se odečítá daná cena z kauce.

• Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíčů – 2000 Kč) Pokud dojde k jakémukoliv poškození objektu v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení/vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit v plné výši původní ceny, v den ukončení pronájmu.

• ÚKLID: zákazník je povinen po sobě vždy provést základní úklid – umýt použité nádobí, uložit věci na původní místa a stáhnout  použité povlečení. Pokud nebudou vysáté a vytřené podlahy pokryté dlažbou a také dřevěné podlahy v pokojích, bude z kauce odečtena za částka 500,- Kč za úklid!, úklid sociálního zařízení zajistí pronajímatel. 

• Host ubytovaný na této chalupě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, či jinak hrubě poruší dobré mravy, má provozovatel právo smluvní poměr s ním ihned bez náhrady ukončit.

• Odesláním rezervace a případnou úhradou ceny pobytu klient stvrzuje, že byl s těmito podmínkami obeznámen a zavazuje se je respektovat.Zákazník zaplacením pobytu potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na chalupě, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

• Jsme rádi, že jste si zvolili právě náši chalupu a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na Slezské chalupě v Křišťanovicích.